Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Tâm
Ông Nguyễn Thanh Tâm

Chức vụ: Giám Đốc

2 Pơloong Trung Kiên
Ông Pơloong Trung Kiên

Chức vụ: Phó Giám Đốc

3 Phạm Bá Dũng
Ông Phạm Bá Dũng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

4 Lưu Thị Nga
Bà Lưu Thị Nga

Chức vụ: Chuyên viên

5 Lê Hữu Tiến
Ông Lê Hữu Tiến

Chức vụ: Phóng viên

6 Alăng Thị Bhố
Bà Alăng Thị Bhố

Chức vụ: Chuyên viên

7 Phan Thị Danh
Bà Phan Thị Danh

Chức vụ: Kế toán

8 Arất Thị Cúc
Bà Arất Thị Cúc

Chức vụ: Văn Thư

9 Tô Thị Hiền Thúy
Bà Tô Thị Hiền Thúy

Chức vụ: Phóng viên

10 Arất Trần Huỳnh Tuấn
Ông Arất Trần Huỳnh Tuấn

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Du lịch

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com