Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
Dữ liệu đang được cập nhật...

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com