Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Sinh
Ông Nguyễn Văn Sinh

Chức vụ: Giám đốc

2 Lê Văn Hiếu
Ông Lê Văn Hiếu

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Bríu Nhang A
Ông Bríu Nhang A

Chức vụ: Phó Giám Đốc

4 Võ Thị Thương
Bà Võ Thị Thương

Chức vụ: Kế toán

5 Ngô Thị Ái Hậu
Bà Ngô Thị Ái Hậu

Chức vụ: Trưởng bộ phận Kế hoạch-Kỹ thuật

6 Trần Duy Bình
Ông Trần Duy Bình

Chức vụ: Trưởng bộ phận Hành chính-Tổng hợp

7 Ngô Văn Thiện
Ông Ngô Văn Thiện

Chức vụ: Tổ trưởng BVR cơ động

8 Bhling Thị Mốt
Bà Bhling Thị Mốt

Chức vụ: Văn Thư

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com