UBND xã Gari


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ríah Nhoóp
Ông Ríah Nhoóp

Chức vụ: HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Gari

2 Riáh Nhênh
Ông Riáh Nhênh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Kiều Hồng Nam
Ông Kiều Hồng Nam

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

4 Zơrâm Nhưng
Ông Zơrâm Nhưng

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

5 Pơloong Hề
Ông Pơloong Hề

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Gari

6 Bling Hon
Bà Bling Hon

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Gari

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com