UBND xã Ch'ơm


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bríu Hồ
Ông Bríu Hồ

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

2 Bling Thị Đẹp
Bà Bling Thị Đẹp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

3 Alăng Rép
Ông Alăng Rép

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com