UBND xã Axan


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Văn Nhia
Ông Hồ Văn Nhia

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-CT HĐND

2 Alăng Sanh
Ông Alăng Sanh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Tangôn Thiếu
Ông Tangôn Thiếu

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND

4 Pơloong Anghệ
Ông Pơloong Anghệ

Chức vụ: Phó Chủ tịch

5 Nguyễn Thị Lênh
Bà Nguyễn Thị Lênh

Chức vụ: Văn phòng Thống kê

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com