UBND xã Tr'hy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Hoàng Linh
Ông Lê Hoàng Linh

Chức vụ: UVTVHU-Bí thư Đảng ủy xã Tr'hy

2 Bloong Hùng
Ông Bloong Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Nguyễn Đức Vĩ
Ông Nguyễn Đức Vĩ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

4 Cơlâu Rinh
Ông Cơlâu Rinh

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND

5 Cơlâu Bằng
Ông Cơlâu Bằng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Bhling Rưu
Ông Bhling Rưu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com