UBND xã Lăng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Khoa Vẽ
Ông Nguyễn Khoa Vẽ

Chức vụ: Bí thư

2 Alăng Rất
Ông Alăng Rất

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã Lăng

3 Bling Miên
Ông Bling Miên

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã Lăng

4 Nguyễn Văn Phương
Ông Nguyễn Văn Phương

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

5 Bríu Hát
Bà Bríu Hát

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

6 Alăng Men
Ông Alăng Men

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com