UBND xã Atiêng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Blúp Ấm Lòng
Ông Blúp Ấm Lòng

Chức vụ: HUV-Bí thư-CT HĐND xã Atiêng

2 Võ Văn Tri
Ông Võ Văn Tri

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Pơloong ACông
Ông Pơloong ACông

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND

4 Ploong Thị Hênh
Bà Ploong Thị Hênh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Atiêng

5 Pơloong Tâm
Ông Pơloong Tâm

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Atiêng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com