UBND xã Anông


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Arâl Thương
Ông Arâl Thương

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-CT HĐND

2 Pơloong Nhiên
Ông Pơloong Nhiên

Chức vụ: Phó Bí thư

3 Yđêl Bốn
Ông Yđêl Bốn

Chức vụ: Phó bí thư-Chủ tịch UBND

4 Pơloong Quyết
Ông Pơloong Quyết

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

5 Alăng Láy
Ông Alăng Láy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Bhling Bênh
Ông Bhling Bênh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

7 Võ Viết Dũng
Ông Võ Viết Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư

8 Rơđêl Xứp
Ông Rơđêl Xứp

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

9 RơĐêl Chôi
Ông RơĐêl Chôi

Chức vụ: Bí thư Đoàn

10 Alăng Đừng
Ông Alăng Đừng

Chức vụ: Chủ tịch HND

11 Yđêl Thị Mlát
Bà Yđêl Thị Mlát

Chức vụ: Chủ tịch HLHPN

12 Bríu Xới
Ông Bríu Xới

Chức vụ: Công chức VP-TK

13 Arất Ớt
Ông Arất Ớt

Chức vụ: Công chức VP-TK

14 Bríu Á
Ông Bríu Á

Chức vụ: Chủ tịch HCCB

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com