UBND xã Bhalêê


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Avô Quốc Tổng
Ông Avô Quốc Tổng

Chức vụ: HUV-Bí thư Đảng ủy-CT HĐND xã

2 Alăng Thanh
Ông Alăng Thanh

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

3 Lê Công Đức
Ông Lê Công Đức

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

4 Pơloong Liên
Ông Pơloong Liên

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã

5 Bríu Thị Linh
Bà Bríu Thị Linh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

6 Alăng Muôn
Ông Alăng Muôn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com