UBND xã Avương


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ating Với
Ông Ating Với

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Arâl Ta
Ông Arâl Ta

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Bling Bơn
Bà Bling Bơn

Chức vụ: HUV - Chủ tịch UBND

4 Zơrâm Nước
Ông Zơrâm Nước

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

5 Bling Vượt
Ông Bling Vượt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Pơloong Thị Mơới
Bà Pơloong Thị Mơới

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com