UBND xã Dang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Alăng Nhum
Ông Alăng Nhum

Chức vụ: Phó Chủ tịch

2 Bnướch Ablơn
Ông Bnướch Ablơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

3 Bnướch Bon
Ông Bnướch Bon

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Dang

4 Phạm Sáu
Ông Phạm Sáu

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com