Ban quản lý khu bảo tồn loài Sao la


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Hoàng Sơn
Ông Lê Hoàng Sơn

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Xuân Lĩnh
Ông Nguyễn Xuân Lĩnh

Chức vụ: Phó phụ trách phòng Hành chính-Tổng hợp

3 Nguyễn Chánh Thi
Ông Nguyễn Chánh Thi

Chức vụ: Phó phụ trách phòng Kế hoạch-Kỹ thuật/Trạm QLBVR Atép

4 Phan Văn Sen
Ông Phan Văn Sen

Chức vụ: Phó phụ trách phòng giáo dục môi trường và DVMTR

5 Đinh Văn Nam
Ông Đinh Văn Nam

Chức vụ: Phó Trạm Trưởng Trạm QLBVR Sông Kôn

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com