Hạt Kiểm lâm huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Viết Sang
Ông Lê Viết Sang

Chức vụ: Hạt Trưởng

2 Riah Trao
Ông Riah Trao

Chức vụ: Phó Hạt trưởng

3 Tăng Tấn Lộc
Ông Tăng Tấn Lộc

Chức vụ: Phó Hạt Trưởng

4 Lê Văn Tú
Ông Lê Văn Tú

Chức vụ: Trưởng bộ phận Thanh tra-Pháp chế

5 Trịnh Văn Thống
Ông Trịnh Văn Thống

Chức vụ: Trưởng bộ phận Quản lý bảo vệ rừng

6 Nguyễn Đình Vinh
Ông Nguyễn Đình Vinh

Chức vụ: Văn thư

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com