Toà án nhân dân huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Clâu Thìn
Ông Clâu Thìn

Chức vụ: VP-TH

2 Phạm Văn Hân
Ông Phạm Văn Hân

Chức vụ: Chánh án

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com