Chi Cục thi hành án dân sự huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Tấn Pháp
Ông Phan Tấn Pháp

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com