Ban Chỉ huy quân sự huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Bá Lộc
Ông Võ Bá Lộc

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

2 Lê Huy Đông
Ông Lê Huy Đông

Chức vụ: Chính trị viên BCH Quân sự huyện

3 Đinh Văn Tiến
Ông Đinh Văn Tiến

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com