Công an huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lương Quốc Nghĩa
Ông Lương Quốc Nghĩa

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

2 Zơrâm Lếch
Ông Zơrâm Lếch

Chức vụ: Phó Công an huyện

3 Ngô Văn Thìn
Ông Ngô Văn Thìn

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

4 Đặng Ngọc Khoa
Ông Đặng Ngọc Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

5 Lê Hải  Nam
Ông Lê Hải Nam

Chức vụ: Đội trưởng tổng hợp

6 Mai Phước Dũng
Ông Mai Phước Dũng

Chức vụ: Đội trưởng An ninh

7 Đinh Minh
Ông Đinh Minh

Chức vụ: Đội trưởng CSGT

8 Bling Bớp
Ông Bling Bớp

Chức vụ: Đội CSQLHC về TTXH

9 Alăng Hùng
Ông Alăng Hùng

Chức vụ: Đội trưởng XDPTBVANTQ

10 Ating Chơn
Ông Ating Chơn

Chức vụ: Đội trưởng CSTHAHS&HTTP

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com