Đài Viễn thông Tây Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Alăng Bhinh
Ông Alăng Bhinh

Chức vụ: Tổ trưởng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com