Chi nhánh ngân hành NN&PTNT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Hường
Ông Nguyễn Văn Hường

Chức vụ: Giám đốc

2 Hà Đức Sơn
Ông Hà Đức Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com