Ngân hành chính sách xã hội huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Vũ Định
Ông Vũ Định

Chức vụ: Giám đốc

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com