Bảo hiểm xã hội huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bríu Thị Tám
Ông Bríu Thị Tám

Chức vụ: Phó Giám đốc

2 Đoàn Mai
Ông Đoàn Mai

Chức vụ: Giám đốc

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com