Ban QL dự án - Quỹ đất - Đô thị


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thanh Phước
Ông Trần Thanh Phước

Chức vụ: Giám đốc

2 Phạm Văn Trung
Ông Phạm Văn Trung

Chức vụ: Phó Giám Đốc

3 Nguyễn Minh Hoàng
Ông Nguyễn Minh Hoàng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

4 Chế Ánh
Ông Chế Ánh

Chức vụ: Kế toán

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com