Trung tâm y tế huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Zơrâm Báo
Ông Zơrâm Báo

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

2 Alăng Sơn
Ông Alăng Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Z'râm Ngọ
Ông Z'râm Ngọ

Chức vụ: Phó Giám đốc

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com