Liên Đoàn LĐ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bhling  Biên
Ông Bhling Biên

Chức vụ: CT LĐLĐ

2 Vũ Như Trạng
Ông Vũ Như Trạng

Chức vụ: PCT LĐLĐ

3 Hứa Thị Thúy Hằng
Bà Hứa Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com