Ban KT-XH Hội đồng nhân dân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bríu Thị Sen
Ông Bríu Thị Sen

Chức vụ: UVTV-Trưởng ban

2 Hồ Đắc Vinh
Ông Hồ Đắc Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com