Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Pơloong Đinh
Ông Pơloong Đinh

Chức vụ: Trưởng Ban

2 Coor Lúp
Ông Coor Lúp

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com