Thường trực HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bhling Mia
Ông Bhling Mia

Chức vụ: TUV, Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

2 Phùng Thị Dung
Bà Phùng Thị Dung

Chức vụ: UVTV-Phó Chủ tịch HĐND huyện

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com