Hội Liên hiệp phụ nữ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bríu Thị Nem
Bà Bríu Thị Nem

Chức vụ: HUV - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

2 Nguyễn Thị Tâm
Bà Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Phó chủ tịch

3 Lê Kim Vị
Bà Lê Kim Vị

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com