Hội Nông dân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ríah Ka
Ông Ríah Ka

Chức vụ: HUV - Chủ tịch Hội nông dân

2 Hốih Biêu
Ông Hốih Biêu

Chức vụ: PCT HND

3 Alăng Nít
Bà Alăng Nít

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com