Huyện đoàn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Cơlâu Hoài
Ông Cơlâu Hoài

Chức vụ: HUV - Bí thư Huyện đoàn

2 Arâl Hoàng
Ông Arâl Hoàng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

3 Alăng Crôm
Ông Alăng Crôm

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com