UBMTTQVN huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bríu Thị Lệ
Bà Bríu Thị Lệ

Chức vụ: Kế toán

2 Cơlâu Hạnh
Ông Cơlâu Hạnh

Chức vụ: UVTV-Chủ tịch UBMTTQVN huyện

3 Bríu Quân
Ông Bríu Quân

Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBMTTQVN

4 Phan Thúy Thanh
Bà Phan Thúy Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com