Thường trực Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bhling Mia
Ông Bhling Mia

Chức vụ: TUV-BT Huyện ủy-CT HĐND huyện

2 Zơrâm Buôn
Ông Zơrâm Buôn

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3 Nguyễn Văn Lượm
Ông Nguyễn Văn Lượm

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com