Khối Mặt trận đoàn thể huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bríu Thị Lệ
Bà Bríu Thị Lệ

Chức vụ: Kế toán

2 Cơlâu Hạnh
Ông Cơlâu Hạnh

Chức vụ: UVTV-Chủ tịch UBMTTQVN huyện

3 Bríu Quân
Ông Bríu Quân

Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBMTTQVN

4 Phan Thúy Thanh
Bà Phan Thúy Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

5 Cơlâu Hoài
Ông Cơlâu Hoài

Chức vụ: HUV - Bí thư Huyện đoàn

6 Arâl Hoàng
Ông Arâl Hoàng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

7 Alăng Crôm
Ông Alăng Crôm

Chức vụ: Chuyên viên

8 Ríah Ka
Ông Ríah Ka

Chức vụ: HUV - Chủ tịch Hội nông dân

9 Hốih Biêu
Ông Hốih Biêu

Chức vụ: PCT HND

10 Alăng Nít
Bà Alăng Nít

Chức vụ: Chuyên viên

11 Bríu Thị Nem
Bà Bríu Thị Nem

Chức vụ: HUV - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

12 Nguyễn Thị Tâm
Bà Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Phó chủ tịch

13 Lê Kim Vị
Bà Lê Kim Vị

Chức vụ: Chuyên viên

14 Bhling  Biên
Ông Bhling Biên

Chức vụ: CT LĐLĐ

15 Vũ Như Trạng
Ông Vũ Như Trạng

Chức vụ: PCT LĐLĐ

16 Hứa Thị Thúy Hằng
Bà Hứa Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com