Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn An
Ông Nguyễn An

Chức vụ: UVTV - Chủ nhiệm UBKT

2 Alăng Bao
Ông Alăng Bao

Chức vụ: HUV - Phó Chủ nhiệm

3 Nguyễn Thị Kim Ánh
Bà Nguyễn Thị Kim Ánh

Chức vụ: HUV - Phó chủ nhiệm

4 Trương Thanh Phương
Ông Trương Thanh Phương

Chức vụ: Ủy viên Kiểm tra

5 Hồ Cởi
Ông Hồ Cởi

Chức vụ: Ủy viên UB Kiểm tra

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com