Ban Dân vận Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Pơloong Đinh
Ông Pơloong Đinh

Chức vụ: UVTV - Trưởng ban Dân vận

2 Nguyễn Văn Ngọc
Ông Nguyễn Văn Ngọc

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com