Ban Tuyên giáo Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Cơlâu Nghi
Ông Cơlâu Nghi

Chức vụ: UVTV - Trưởng ban Tuyên Giáo

2 Nguyễn Tâm Hiếu
Ông Nguyễn Tâm Hiếu

Chức vụ: HUV - Phó Trưởng ban

3 Lê Văn Kim
Ông Lê Văn Kim

Chức vụ: Phó Trưởng ban

4 Huỳnh Kim Tín
Ông Huỳnh Kim Tín

Chức vụ: Phó Trưởng ban

5 Đoàn Công Thành
Ông Đoàn Công Thành

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

6 Nguyễn Đình Nghĩa
Ông Nguyễn Đình Nghĩa

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com