Ban Tổ chức Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bríu Thị Sen
Bà Bríu Thị Sen

Chức vụ: UVTV-Trưởng ban

2 Nguyễn Thị Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: HUV - Phó Trưởng ban

3 Lưu Văn Khương
Ông Lưu Văn Khương

Chức vụ: Phó Trưởng ban

4 Huỳnh Thị Diên
Bà Huỳnh Thị Diên

Chức vụ: chuyên viên

5 Lê Văn Bách
Ông Lê Văn Bách

Chức vụ: chuyên viên

6 Zơrâm Mưu
Ông Zơrâm Mưu

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com