Văn phòng Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ông Văn Kiêm
Ông Ông Văn Kiêm

Chức vụ: HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

2 Hồ Mã Nhi
Ông Hồ Mã Nhi

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Bùi Nam Chính
Ông Bùi Nam Chính

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

4 Pơloong Thị Lươm
Bà Pơloong Thị Lươm

Chức vụ: Văn thư

5 Phan Thị Hải Điểu
Bà Phan Thị Hải Điểu

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com