Thanh tra huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Zơrâm Bê
Ông Zơrâm Bê

Chức vụ: HUV - Chánh Thanh tra

2 Cơlâu Hiếu
Ông Cơlâu Hiếu

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

3 Hồ Minh Long
Ông Hồ Minh Long

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

4 Pơloong Hải
Ông Pơloong Hải

Chức vụ: Thanh tra viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com