Phòng Tư pháp huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lưu Văn Hoàng
Ông Lưu Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Ríah Nhấ
Ông Ríah Nhấ

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com