Phòng Nội vụ huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Alăng Tối
Ông Alăng Tối

Chức vụ: HUV - Trưởng phòng

2 Nguyễn Văn Kỳ
Ông Nguyễn Văn Kỳ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Bhling Dắp
Ông Bhling Dắp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Trần Thị Sơn
Bà Trần Thị Sơn

Chức vụ: Chuyên viên

5 Cơlâu Ngựa
Ông Cơlâu Ngựa

Chức vụ: Cán sự

6 Arâl Thị Đen
Bà Arâl Thị Đen

Chức vụ: Chuyên viên

7 Alăng Thị Lối
Bà Alăng Thị Lối

Chức vụ: Chuyên viên

8 Ríah Nhít
Ông Ríah Nhít

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com