Phòng Giáo dục và đào tạo huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Kim Vân
Bà Lê Kim Vân

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng GD&ĐT

2 Nguyễn Quốc  Kỳ
Ông Nguyễn Quốc Kỳ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Bríu Thị Ni
Bà Bríu Thị Ni

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Alăng Mười
Ông Alăng Mười

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com