Phòng Dân tộc huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Alăng Lênh
Ông Alăng Lênh

Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc

2 Lê Trung Thủy
Ông Lê Trung Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Hồ Xuân Mai
Ông Hồ Xuân Mai

Chức vụ: Chuyên viên

4 Bnướch Thị Chiến
Bà Bnướch Thị Chiến

Chức vụ: Văn thư

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com