Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ngô Văn Luận
Ông Ngô Văn Luận

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

2 Hốih Danh
Ông Hốih Danh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Alăng Arấy
Ông Alăng Arấy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Cơlâu Thị Ngấy
Bà Cơlâu Thị Ngấy

Chức vụ: Văn thư

5 Lê Văn Thẩm
Ông Lê Văn Thẩm

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lê Ka Vin
Ông Lê Ka Vin

Chức vụ: Chuyên viên

7 Alăng Thị Thiếu
Bà Alăng Thị Thiếu

Chức vụ: Chuyên viên

8 Phan Thị Danh
Bà Phan Thị Danh

Chức vụ: Kế toán

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com