Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Tăng Ngọc Duẩn
Ông Tăng Ngọc Duẩn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Ngọc Thiện
Ông Nguyễn Ngọc Thiện

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Phan Quang Tiến
Ông Phan Quang Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

4 Đinh Thị Đào
Bà Đinh Thị Đào

Chức vụ: Kế toán

5 Bling Nốt
Ông Bling Nốt

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com