Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Thành Hưng
Ông Phạm Thành Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH

2 Lê Văn Dũng
Ông Lê Văn Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Hồ Minh Long
Ông Hồ Minh Long

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Alăng Tạo
Ông Alăng Tạo

Chức vụ: Chuyên viên

5 Arất Ngố
Bà Arất Ngố

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Cường
Ông Nguyễn Cường

Chức vụ: Chuyên viên

7 Trương Thị Mỵ Châu
Bà Trương Thị Mỵ Châu

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com