Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Văn Ta
Ông Trần Văn Ta

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

2 Cơlâu Hớp
Ông Cơlâu Hớp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Nguyễn Kiến
Ông Nguyễn Kiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Trần Thị Yên
Bà Trần Thị Yên

Chức vụ: Kế toán

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com