Thường trực UBND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Lượm
Ông Nguyễn Văn Lượm

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện

2 Mạc Như Phương
Ông Mạc Như Phương

Chức vụ: UVTV-PCT Thường trực UBND huyện

3 Arất  Blúi
Ông Arất Blúi

Chức vụ: HUV-PCT UBND huyện

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com